Informacje ogólne


Szanowni Wykonawcy,

Udostępniamy Państwu bezpłatny system za pomocą którego w prosty sposób zapewniona zostanie komunikacja pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W jednym miejscu jakim jest miniPortal w łatwy sposób znajdziecie Państwo niezbędne informacje i dane do złożenia ofert lub wniosków o dopuszczenie o udziału w postępowaniu, a także do komunikacji z zamawiającymi, takie jak ID Postępowania, nazwę postępowania, czy klucz publiczny do zaszyfrowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Z Menu głównego można pobrać dedykowaną Aplikację do szyfrowania ofert. Znajdują się tam także Instrukcje użytkownika.
Po wyborze z Menu Formularzy do komunikacji system miniPortal przekieruje Państwa na stronę ePUAP, na której będą:

Formularz do złożenia, wycofania, zmiany oferty/ wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz
Formularz do komunikacji z Zamawiającym
dzięki, którym będzie możliwa bezpieczna, elektroniczna komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.