I. Filmy instruktażowe
II. Instrukcja użytkownikaInstrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAPIII. Najczęściej zadawane pytania do miniPortalu


Niniejszą kwestię m.in. reguluje art. 19c ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570).
Minister właściwy do spraw informatyzacji (Minister Cyfryzacji) może zawrzeć porozumienie w sprawie udostępniania usług na ePUAP lub korzystania z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego z:
  1. przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami handlowymi, służbami specjalnymi (w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60)), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego- realizującymi zadania publiczne;
  2. innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne lub wspierającymi świadczenie tych zadań w celu realizacji strategii i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307)

Zamawiający, będący podmiotem wskazanym w poprzednim akapicie, może wystąpić do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie przyznania funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP. Wniosek należy złożyć wykazując interes faktyczny w udostępnianiu usług na ePUAP lub w korzystaniu z usług sieciowych pozwalających na wykorzystanie profilu zaufanego. Ocena interesu faktycznego dokonywana jest z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo i interes publiczny.
Aby w pełni korzystać z systemu miniPortal należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP). Zamawiający, którzy nie posiadają konta w BZP powinni złożyć wniosek rejestracji konta: https://bzp.uzp.gov.pl/Register.aspx
Zamawiający, którzy chcą korzystać z miniPortalu muszą posiadać konto w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP. Osoby wykonujące czynności po stronie zamawiającego powinny mieć konta na skrzynce ePUAP, żeby w pełni móc wykonywać wszystkie działania w ramach procesu udzielania zamówienia publicznego.
W przypadku przypadkowego otwarcia pliku w Word lub innym programie należy otworzyć dokument i przekopiować jego zawartość do pliku tekstowego – do Notatnika.

Przykładowy plik z kluczem publicznym:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: BCPG C# v1.8.2.0

mIsEW6qGPAEEAJB/M7B8WppH9wzF/ub86ayX59inelB1ha5KGST1ZHDJILzgoq0Z
V4rP1QA+/UuK/MxzoIL2GwYSxM7RmihgiZPQ968pPn+W/A+DcO1ogZcF5zK9nvZO
oNU3ksEVN+7wO6qUA6Rb9MfvdplZtJZENQsNTJjALx4xoaxmO0XHx/tbAAUTtIAx
OEE2MjlDQUY4NzkzQzM2OEU3NjlERTY1N0ExNkZBREEyQzBERTFFQ0MyQUNGMjJE
MTE3MzExMzQ3MEFDNjEzMTJGOEI3NUM5M0EzNDA5QjY0Mjg4Q0M1OTI4MDFEOUM5
QTdFQkU4NzE0NDA0NjZGRDlCMkQwOTlDNjgzOURGN4icBBABAgAGBQJbqmocAAoJ
EC2AvJZVlwePxq8D/RaskPR1av5ws/c63Zgm1ejp3M3mvakiOO6XKFFB+9/tw9Qu
HJniBs3vA2UOXkiy4/M8ki73nZ4R2uWYpzPphX6x323ZZzsroZKM5OATEQvHyG2i
FVuA+E7AqzUFRKlxm8p6iu1LGUTOO12nd+RFOeGxqKTiGhoYVo5vnnF2qI3X
=PZSv
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Jeżeli użytkownikowi zdarzy się skojarzenie pliku kluczy (rozszerzenia ASC np. z programem Word) zaleca się użycie zewnętrznych narzędzi do usunięcia tego powiazania, np. http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html

UWAGA !!!
Nie należy otwierać kluczy publicznych i prywatnych w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucze automatycznie zapiszą się w odpowiednim formacie.
W przypadku trybów, które nie są wszczynane poprzez umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie ma konieczności ich upubliczniania na liście wszystkich postępowań widocznych dla wykonawców. Upublicznienie danych o takim postępowaniu na miniPortalu na liście wszystkich postępowań, zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. W przypadku zaznaczenia chekboxu „NIE”, a następnie naciśnięcia przycisku „Publikuj formularz postępowania” wywoła upublicznienie formularza wyłącznie na „Liście moich postępowań” widocznych dla zamawiającego i stamtąd zamawiający będzie mógł pobrać klucz publiczny.
W przypadku postępowań dwuetapowych widoczna publicznie jest tylko część, która jest upubliczniona poprzez ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czynności będące już następstwem oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą być publiczne o ile zamawiający tak zdecyduje. W przypadku zaznaczenia chekboxu „NIE”, a następnie naciśnięciu przycisku „Publikuj formularz postępowania” nastąpi upublicznienie wyłącznie na „Liście moich postępowań” widocznych dla zamawiającego i stamtąd zamawiający będzie mógł pobrać klucz publiczny.
Do formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Formularz oferty będzie wyglądał tak jak dotychczas, zgodnie z wzorem określonym przez zamawiającego w postępowaniu. Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym i musi zaszyfrować ofertę za pomocą dedykowanej aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania dostępnej na stronie systemu systemu miniPortal. Oferta będzie zapisywana w formacie .zip, następnie będzie przesyłana do zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP.
Zamawiający po zalogowaniu się do systemu miniPortal i po wypełnieniu formularza postępowania ma możliwość pobrania klucza publicznego. Klucz publiczny jest zapisywany w formacie asc. Klucz zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania.
miniPortal to niezależny od BZP i TED system. Dostęp do miniPortalu jest ze strony https://miniportal.uzp.gov.pl
Ogłoszenia, tak jak do tej pory, będą publikowane w BZP i TED. Następnie Zamawiający zaloguje się do miniPortalu i wypełni formularz postępowania dotyczący zarówno BZP jak i TED. System wygeneruje parę kluczy potrzebnych do szyfrowania i deszyfrowania ofert.
Oferty, jak tylko zostaną przesłane przez Wykonawców będzie można pobrać z Platformy ePUAP na swój dysk. Oferty będą zaszyfrowane do momentu upływu terminu otwarcia ofert. Wtedy miniPortal udostępni klucz prywatny do odszyfrowania ofert i za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania oferty zostaną odszyfrowane. W celu odszyfrowania ofert, komputer na którym będzie dokonywana czynność otwarcia oferty musi być połączony z siecią Internet.
W zakładce Formularze do komunikacji dostępnej z poziomu menu są dostępne dedykowane formularze: formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty za pomocą, którego wykonawcy mogą przesyłać zaszyfrowane oferty, zmienić je bądź wycofać, a także formularz do komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.
W zakładce Aplikacja do szyfrowania dostępna jest dedykowana aplikacja za pomocą, której wykonawca może zaszyfrować ofertę. Do szyfrowania oferty jest potrzebne ID postępowania, klucz publiczny, który zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej oraz przygotowana przez wykonawcę oferta. ID postępowania i klucz publiczny można także pobrać ze strony miniPortalu z zakładki „Lista wszystkich postępowań”, po wybraniu konkretnego, interesującego wykonawcę postępowania.
Na miniPortalu zamawiający udostępnia następujące informacje: tryb, numer postępowania TED/BZP/Nr referencyjny, Tytuł/ nazwę postępowania, Dane zamawiającego, adres strony www zamawiającego, na której dostępne są dokumenty dotyczące postępowania. Dostępny jest także klucz publiczny. Ogłoszenia są publikowane w BZP lub TED, a siwz wraz z załącznikami jest zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego.
W zakładce Formularze do komunikacji dostępny jest formularz za pośrednictwem, którego zamawiający może kontaktować się z wykonawcami.
Nie, miniPortal nie archiwizuje dokumentów złożonych w postępowaniu, ponieważ na miniPortal wpływa tylko informacja o złożonej w danym postępowaniu ofercie bądź o jej zmianie lub wycofaniu. Oferty i dokumenty dotyczące komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcą znajdują się na skrzynkach odbiorczych na Platformie ePUAP.
Zamawiający z Platformy ePUAP pobiera wszystkie zaszyfrowane oferty i zapisuje je na swoim komputerze. Po upływie terminu otwarcia ofert miniPortal udostępnia klucz prywatny do odszyfrowania ofert. Za pomocą dedykowanej aplikacji (pobranej przez zamawiającego ze strony miniPortalu) zamawiający odszyfruje oferty. Czynność otwarcia ofert musi odbywać się na komputerze podpiętym do sieci Internet.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym przesyłanie dokumentów, wezwanie do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia, oświadczeń i dokumentów, zadawanie pytań jak i udzielanie odpowiedzi będzie odbywała się za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePUAP. Zamawiający powinni mieć konto Instytucji i skrzynkę podawczą na Platformie ePUAP. Wykonawcy powinni posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca za pomocą Platformy ePUAP złoży na skrzynkę podawczą Instytucji Zamawiającego zaszyfrowaną ofertę/wniosek. Do szyfrowania i deszyfrowania ofert udostępniona jest dedykowana aplikacja.
miniPortal jest dostępny w Przeglądarkach internetowych. Do miniPortalu Zamawiający zaloguje się za pomocą kodów autoryzacji do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wykonawcy mają możliwość przeglądania opublikowanych przez Zamawiających formularzy postępowań.
miniPortal zapewnia stronom postępowania komunikację elektroniczną oraz elektroniczne składnie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Korzystając z miniPortalu nie będzie konieczności wspomagania się innymi systemami.


IV. Zapisy do SIWZ miniPortal


Zapisy do SIWZ miniPortal